ARTIKEL 1- algemene voorwaarden zijn van toepassing
Algemene voorwaarden zijn op de website te lezen en word op verzoek kosteloos toegezonden.

ARTIKEL 2- voetverzorgingbedrijf
Voetverzorgingpraktijk : het bedrijf dat behandelingen verricht die gericht zijn op de verzorging van de voet, voethuid teennagels, mede uit oogpunt van voorkoming van voetklachten;

ARTIKEL 3- Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de tot standkoming en uitvoering van alle overeenkomsten in de uiterlijke verzorgingsbranche tussen de ondernemer en de consument, zowel bij u aan huis als in salon van De Deele.

ARTIKEL 4 - Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand nadat de consument gevraagd heeft om een behandeling en de ondernemer aangegeven heeft die behandeling uit te zullen voeren.
2. Voorafgaand aan of bij de aanvang van elke behandeling of reeks behandelingen dient de ondernemer de consument te informeren over de ter zake geldende prijs.

ARTIKEL 5 - De annuleringsvoorwaarden
De annuleringsvoorwaarden, voor zover van toepassing, worden kenbaar gemaakt aan de klant voordat de overeenkomst tot stand komt.
De cliŽnt moet bij verhindering van een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Pedicure DeDeele melden. Indien de cliŽnt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pedicure DeDeele het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliŽnt berekenen, verhoogd met Ä 5,00 euro administratiekosten.
4.1 Annulering door Pedicure DeDeele
Pedicure DeDeele moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, voorafgaande aan de afspraak aan de cliŽnt melden.
4.2 Tijdig aanwezig zijn voor de behandeling
Indien de cliŽnt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon arriveert, mag Pedicure De Deele de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Indien cliŽnt meer dan 12 minuten later dan de afgesproken tijd arriveert in de salon kan Pedicure De Deele de afspraak annuleren en het gehele afgesproken
honorarium berekenen.
4.3 Beide partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van de genoemde voorwaarden indien men daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Pedicure DeDeele of cliŽnt geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Pedicure DeDeele of cliŽnt niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

ARTIKEL 6 - Verplichtingen van de ondernemer
1. De ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.
2. De ondernemer licht de consument in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risicoís verbonden aan de behandeling.
3. De ondernemer vraagt de consument naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.
4. De ondernemer wordt geacht te werken volgens de geldende wet- en regelgeving en stand der techniek, zoals deze onder andere zijn neerslag vindt in de ter zake geldende branchecodes uitgegeven door het HBA.
5. De ondernemer zal geen handeling verrichten die buiten zijn beroepscompetenties valt.

ARTIKEL 7 - Verplichtingen van de consument
1. De consument dient de ondernemer voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.
2. De consument heeft de plicht alle door de ondernemer gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig heeft.

ARTIKEL 8 - Betaling
Pedicure DeDeele vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon en op de website
voetverzorgingspraktijdedeele.nl
Daarnaast zijn actuele prijslijsten opvraagbaar bij Pedicure De Deele.
De cliŽnt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen(contant ) met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel. Uitsluitend na overleg met Pedicure De Deele is betaling mogelijk op rekening binnen 8 dagen.
2. Bij een reeks behandelingen kan de ondernemer de consument verplichten tot een vooruitbetaling van maximaal vijftig procent van de totaalprijs. Het resterende deel van totaalprijs zal na voltooiing van de reeks behandelingen in rekening worden
gebracht.

ARTIKEL 9 - Aansprakelijkheid
1. De ondernemer is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer of een persoon in zijn dienst dan wel stagiaire is toe te rekenen.
Pedicure DeDeele is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Pedicure DeDeele is uitgegaan van door de cliŽnt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, chemokuren, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding Pedicure DeDeele is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliŽnt heeft meegenomen naar de salon.
DeDeele is bij u thuis niet aansprakelijk voor schade,die het gevolg is van een tekortkoming van de consument van welke dan aard ook, u kunt hierbij denken aan ontstaan door nalatigheid van ondeugdelijk materiaal en/of obstakels.
2. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor door de ondernemer geleden schade die door een aan de consument toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
Krijgt u het advies van DeDeele om medische hulp te zoeken en u heeft dat niet gedaan is dat uw eigen verantwoordelijkheid ,u kunt DeDeele dan ook niet aansprakelijk stellen.

ARTIKEL 10 - Behoorlijk gedrag
De cliŽnt behoort zich in de salon en bij u aan huis behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.
Indien de cliŽnt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicure DeDeele het recht de cliŽnt de toegang tot de salon te weigeren en de behandeling te staken zonder opgaaf van redenen.
Bij u aan huis ,heeft u te zorgen voor een ruime omgeving met daglicht en een tafel met twee stoelen en twee handdoeken waar DeDeele fatsoenlijk kan werken. DeDeele behoud het recht om naar zijn inziens beperkte mogelijkheden om fatsoenlijk te kunnen werken, te weigeren. mocht er niet tot een oplossing komen is de consument als gevolg van een tekortkoming het gehele bedrag verschuldigd wat anders in rekening zou worden gebracht voor een behandeling .
Pedicure DeDeele meldt bij diefstal altijd bij de politie.

ARTIKEL 11. Geheimhouding
Pedicure DeDeele is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliŽnt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliŽnt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak,
Pedicure DeDeele verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

ARTIKEL 12. Aanwijzingen
Pedicure DeDeele geeft de cliŽnt altijd het advies bij onvolkomenheid na behandeling dit te melden.
In overleg met u beoordelen wij of u terug moet komen.
Binnen 5 dagen word niets in rekening gebracht!
Het is verstandig om aanwijzing van de pedicure op te volgen,dit kan al veel voetproblemen voorkomen.

ARTIKEL 13 - Klachten
1. Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij de ondernemer in te dienen.
Te lang wachten met klagen kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijspositie van de consument.
2. De ondernemer dient klachten afdoende te onderzoeken. De ondernemer zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van hem kan
worden gevergd.
3. Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.
Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de cliŽnt zijn klacht eerst bij Pedicure DeDeele heeft ingediend.